അലുമിനിയം മുറിക്കുന്ന അബ്രാസീവ് മൾട്ടി-ആക്സിസ് വാട്ടർ ജെറ്റ് മെഷീൻ

വാർത്ത